जाहिरात विवरण

सन 2017-18 करिता संयुक्त वनव्यवस्थापन काययक्रमांतर्यत सवय साधािण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दिाने कु कींर् र्ॅस व बायोर्ॅस, दुभत्या जनाविांसाठी अनुदान व वृक्ष लार्वडीचे संिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदानाचे वाटप रु.1556.14 लक्ष.


9975603050


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.