Search by :

 

Maharashtra PoliceSRPF Armed Constable – 57 Posts12th Class LAST DATE -22–12-2019 ...


महसूल व वन विभाग राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर,2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी आपद्ग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201911191601025119 ...


State Bank of India (SBI) Specialist Cadre Officer – 477 Posts Qualification Degree (Engg)/ MCA/ M.Sc last date 25-09-2019 ...


Maharashtra Police Police Constable, Bandsman & Sepoy – 3450 Posts 10th, 12th Class - last date 23-09-2019 ...


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये तंबाखूमुक्त शाळा धोरण राबविण्याबाबत. 201906061612074821 ...


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा 4000.00 लक्ष (रुपये चाळीस कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय वितरणप्रणालीवर वितरित करण्याबाब ...


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अमांलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी वित ...


आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता देण्याबाबत... ...


पदवीधर / पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांसाठीचे 10 टक्के समांतर आरक्षण आणि कमाल वयोमर्यादा 55 वर्षे याची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत. 201905281353524507 ...


NVS, Pune TGT, PGT & Faculty Cum System Administrator – 370 Posts ...


MPSC State Service Main Exam 2019 – 431 Posts ...


सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वस्रोद्योग धोरण 2018-23- मंत्रिमंडळ उपसमिती ...


नियोजन विभाग मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण महिलांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी तेजश्री फायनान्शियल्स सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services) या नवीन उपक्रमासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM), मुंबई यांना वर्ष 2018-19 करीता निधी वितरीत करणेबाबत. 201903301233429216 ...


Online application for admission to 140 days Residential Training programme-NDA new Online Application 10-04-2019 05-06-2019 ...


MPSC Maharashtra State Service Prelims 2019 Result Declared at mpsc.gov.in; 7,040 Candidates Shortlisted ...


सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग तुती व टसर रेशीम उद्योग विकासासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ पुरस्कृत सिल्क समग्र-ISDSI योजना राबविणेस प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत.... 201905241457377502 ...


मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2019-20- फेलोंच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत. 201905241505157516 ...


नियोजन विभाग आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम टंचाई निवारणार्थ ...


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय पोषण आहार योजनेसाठी निधी वितरण (सन 2019-20). 201905221528212021 ...


नगर विकास विभाग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे खाजगीरित्या (Outsource) करून घेण्यासाठी केलेल्या करारानाम्यातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबत. 201905201441166425 ...


The Staff Selection Commission (SSC) has released the Combined Graduate Level Examination (CGLE) admit card on 17th May on its official website. Interested candidates who applied for the Tier 1 exam can download their admit cards which are available at sscwr.net. Now, the official exam dates for the Tier I exam has been released for the aspirants. Know the SSC ...


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2019 ते जुलै, 2019 करिता अनुदानाचे वितरण. 201905171720117822 ...


वनविभागाचे संगणकीकरण (2406 8669) या राज्य योजनेतंर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध अनुदानापैकी रू.266.64 लक्ष रक्कम वितरित करणेबाबत. 201905171654070819 ...


महसूल व वन विभाग सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम (4406 0492) लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 201905171 ...


शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळ (परिक्षा व प्रशिक्षण) GDC&A Examination: शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळाच्या मार्फत दरवर्षी मे महिन्यामध्ये राज्यात एकूण 16 केंद्रावर या परिक्षेचे आयोजन करण्यात येते. ही परिक्षा केंद्रे पुढीलप्रमाणे आहेत - जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 1) मुंबई ब्रांदा (पूर्व)(3), 2) ठाणे 3)नाशिक 4)जळगाव, 5) अहमदनगर, 6) पुणे, 7) सोलापूर, 8) सातारा, 9) सांगली, 10) कोल्हापूर, ...


You are at page number 1 from total of 29 pages

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.