जाहिरात विवरण

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकाांच्या मुलाांना भारत सरकार मॅट्रिकपूवव ट्रिष्यवृत्ती योजनेंतर्वत कचरा र्ोळा करणे/उचलणे हा व्यवसाय करणाऱ्या पालकाांच्या मुलाांचा समावेि करण्याबाबत


9975603050


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.